Všeobecné obchodné podmienky

Vážený hosť,

teší nás, že ste sa rozhodli využiť služby Privátu Severka***. Vzhľadom na skutočnosť, že sa snažíme, aby Váš pobyt v našom ubytovacom zariadení bol čo najpríjemnejší, dovoľujeme si Vás požiadať o preštudovanie nasledovných Všeobecných obchodných podmienok, ktoré upravujú a špecifikujú zmluvný vzťah medzi Vami a ubytovacím zariadením Privát Severka***, založený akceptáciou Vašej objednávky.

UBYTOVACÍ PORIADOK

Privát Severka môže ubytovať hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený.

K prihláseniu je hosť povinný po príchode do ubytovacieho zariadenia za účelom ubytovania predložiť prevádzkovateľovi svoj platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas) v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení a v zmysle zákona č.363/2005 Z.z.o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Každý hosť, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať prevádzkovateľovi perdložené úradné tlačivo o hlásení pobytu, pričom všetky požadované údaje je hosť povinný uviesť pravdivo a úplne.

Príchod hostí v deň nástupu je možný od 15:00 do 22:00 hod. Neskorší príchod je možný iba po dohode s prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia.

V deň odchodu je hosť povinný uvoľniť izbu, apartmán najneskôr do 10:00 hod., ak nebolo v objednávke ubytovania dohodnuté inak.

Izba, apartmán sa považujú za uvoľnený potom, ako hosť vynesie všetky svoje osobné veci z ubytovacieho zariadenia a odovzdá kľúče prevádzkovateľovi.

Hosť je povinný pri nasťahovaní sa do izby, apartmánu nahlásiť prevádzkovateľovi akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení. Rovnako je povinný postupovať aj v prípade ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru.

Za straty, škody a znehodnotenie majetku Privátu Severka spôsobené hosťom zodpovedá hosť a prevádzkovateľ má právo účtovať od hosťa náhradu škody.

Za akékoľvek prípadné straty cenností hosťa v ubytovacom zariadení prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.

V čase od 22:00 do 7:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.

Podmienky týkajúce sa ubytovania detí. Ubytovať je môžné deti v akomkoľvek veku. Na zobrazenie správnych cien a informácií o dostupnosti ubytovania v rezervačnom systéme sa deti vo veku 15 rokov a staršie považujú za dospelých.

Domáce zvieratá sú zakázané.

Prenájom alebo používanie akéhokoľvek zariadenia a vybavenia ubytovacieho zariadenia (vonkajšie detské ihrisko, trampolína..) je výlučne na vlastnú zodpovednosť hosťa. Za prípadné úrazy prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.

Z bezpečnostného hľadiska je vo všetkých vnútorných priestoroch ubytovacieho zariadenia fajčenie prísne zakázané.

V priestoroch Privátu Severka nie je dovolené hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu (holiace strojčeky, sušiče vlasov a pod.).

V celom onjekte ubytovacieho zariadenia nesmie hosť bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa robiť akékoľvek zmeny, úpravy a opravy na zariadení, zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.